واکسن استرپتوکوکوزیس / لاکتوکوکوزیس

بیماری  استرپتوکوکوزیس اینیایی و  لاکتوکوکوزیس گارویه در مزارع پرورش ماهی قزل آلا , ایجاد و باعث خسارت اقتصادی فروان می گردد . گستره این بیماری جهانی است و در ایران نیز در اغلب نقاط کشور پزارش شده است. واکسیناسیون به  موقع  , اوزان مناسب ودر آب با کیفیت مناسب , موجب پیشگیری از این بیماری خواهد شد . واکسن این بیماری بوسیله پژوهشگران کشورمان در جهاد دانشگاهی تولید شده است .

واکسن نوع 1

نوع1نوع2
حداقل 4 * 108 باکتری غیر فعال استرپتوکوکوزیس اینیایی
حداقل 4 * 108 باکتری غیر فعال لاکتوکوکوزیس گارویهپ

میزان ترکیبات در هر میلی لیتر :

میزان و طریقه مصرف :

از طریق غوطه وری برای ماهیان با وزن حداقل 3 گرم
1 لیتر واکسن در هر لیتر آن برای 100 کیلو گرم وزن زنده ماهی
بهترین اثر بخشی دما 11 تا 15 درجه سانتیگراد می باشد.

از طریق غوطه وری برای ماهیان با وزن حداقل 3 گرم
1 لیتر واکسن در هر لیتر آن برای 100 کیلو گرم وزن زنده ماهی
بهترین اثر بخشی دما 11 تا 15 درجه سانتیگراد می باشد.

میزان و طریقه مصرف :

واکسن یرسینیوزیس(دهان قرمز انتروباکتریایی)
​​​​

بیماری یرسینیوزیس یا بیماری دهان قرمز انتروباکتری از جمله بیماری های باکتریایی است که خسارات اقتصادی قابل توجهی را در آزادماهیان پرورشی ایجاد میکند . عامل مولد این بیماری باکتری گرم منفی یرسینیا راکری می باشد که در حال حاضر اکثر مزارع پرورش قزل آلای کشور را درگیر و در شکل حاد خود تلفات قابل توجهی را موجب می شود . بهترین راهکار جهت پیشگیری از این بیماری واکسیناسیون به موقع می باشد .

واکسن نوع2

نوع1نوع2
حداقل 4 * 108 باکتری غیر فعال استرپتوکوکوزیس اینیایی
حداقل 4 * 108 باکتری غیر فعال لاکتوکوکوزیس گارویهپ

میزان و طریقه مصرف :

میزان و طریقه مصرف :

از طریق غوطه وری برای ماهیان با وزن حداقل 3 گرم
1 لیتر واکسن در هر لیتر آن برای 100 کیلو گرم وزن زنده ماهی
بهترین اثر بخشی دما 11 تا 15 درجه سانتیگراد می باشد.

از طریق غوطه وری برای ماهیان با وزن حداقل 3 گرم
1 لیتر واکسن در هر لیتر آن برای 100 کیلو گرم وزن زنده ماهی
بهترین اثر بخشی دما 11 تا 15 درجه سانتیگراد می باشد.

میزان ترکیبات در هر میلی لیتر :