گزارشی از تولید اولین واکسن تزریقی آبزیان در ایران

گزارشی از تولید اولین واکسن تزریقی آبزیان در ایران
گزارشی از تولید اولین واکسن تزریقی آبزیان در ایران استفاده از واکسن استرپتوکوکوزیس برای مزارع پرورش ماهی قزل آلا چند سالی است که در ایران رایج شده است. روش استفاده از این واکسن غوطه وری بود. لیکن مشکل اصلی در این روش سطح ایمنی ایجاد شده و غیر اقتصادی بودن آن برای ماهیان بزرگتر بود. در این طرح برای برطرف کردن مشکل بوجود آمده با اندکی تغییرات در روش تولید …
ادامه مطلب

موضوعات