گزارشی از تولید اولین واکسن تزریقی آبزیان در ایران

گزارشی از تولید اولین واکسن تزریقی آبزیان در ایران


استفاده از واکسن استرپتوکوکوزیس برای مزارع پرورش ماهی قزل آلا چند سالی است که در ایران رایج شده است. روش استفاده از این واکسن غوطه وری بود. لیکن مشکل اصلی در این روش سطح ایمنی ایجاد شده و غیر اقتصادی بودن آن برای ماهیان بزرگتر بود. در این طرح برای برطرف کردن مشکل بوجود آمده با اندکی تغییرات در روش تولید قابلیت تزریق واکسن فراهم گردید؛ پس از آن با اجرای آزمایشی واکسیناسیون تزریقی و اخذ اطلاعات در یکی از مزارع این قابلیت اثبات شد این نوع واکسن با وجود تحمیل تلفات در ۲۰ روز اول پس از واکسیناسیون توانست میزان تلفات را در گروه واکسینه کنترل نموده و به صفر تقلیل دهد، در حالیکه در گروه شاهد در شرایط عادی تلفات ادامه داشت و در شرایط بروز بیماری با وجود درمان تا حدود ۵ درصد تلفات در پی داشت تفاوت در میزان رشد بین گروه واکسینه و غیر واکسینه نیز در ماه اول قابل توجه بود (گروه واکسینه ،۲۹ غیر واکسینه ۲۰٪). در ادامه واکسن در سطح چندین مزرعه در استانهای مازندارن فارس خراسان ،رضوی کهگیلویه و بویراحمد مورد استفاده قرار گرفت و توانست رضایت پرورش دهندگان را فراهم کند.

کلمات کلیدی: آبزی پروری،  استرپتوکوکوژیس، ایمنی ،ماهی واکسیناسیون ،ماهی افزایش بهره وری صنعت

احمد عرفان منش، اشکان زرگر ، دنیا نیک آئین و طاهره مهاجرفر